Επιλεγμένες επεμβάσεις

• Διουρηθρικη προστατεκτομή με τη μέθοδο TURIS, σε ασθενή με σοβαρή υποκυστική απόφραξη και υψηλό υπόλειμμα ούρων.


• Εξαιρετικά απαιτητική οπτική ουρηθροτομή για στένωμα μεσότητας ουρήθρας, εύρους 1,5mm και μήκους περί τα 2cm, σε ασθενή με επίσχεση ούρων.


• Εκτομή νευροενδοκρινούς νεοπλάσματος ουροδόχου κύστης.